نرم افزار ثبت ایده های سازمانی پیوند

نرم افزار پیوند ابزار و امکانی است برای به اشتراک گذاری مسائل و معضلات سازمانی بین تمام کارکنان سازمان در راستای حصول ایده ها و نظرات مختلف.
این نرم افزار مبتنی بر وب است و شبکه ای را در اختیار همکاران سازمان قرار می دهد که در آن به راحتی می توانند مسائل، پروژه ها، مفاهیم و طرح ها سازمانی مهم و اولویت دار را در معرض بارش تفکر و ایده قرار دهند که در زیر به برخی از مزایا و امکانات اشاره شده است:
logo

 • اشتراک گذاری مسائل و پروژه های سازمان
 • ثبت ایده های مرتبط با مسائل و پروژه ها
 • ثبت نظرات در خصوص ایده
 • پسند پروژه و ایده
 • رتبه بندی ارائه دهندگان ایده
 • ثبت تعداد ایده های هر پروژه
 • چاپ ایده های هر پروژه
 • چاپ نظرات یک ایده خاص
 • تعلیق، فعال سازی و خارج سازی پروژه
 • گسترش ساده نرم افزار در سازمان
 • مبتنی بر خرد جمعی
 • ایجاد حس رقابت در ارائه ایده
 • بسترنوآورسازی سازمان
 • دسترسی به بانک ایده ها و پروژه ها
 • امکان توسعه ساده و سریع