کارگاه مبانی ایده یابی

کارگاه مبانی ایده یابی فضایی است جهت ارتقاء توانمندی های فردی افراد به شکلی که افزون بر تمرین تفکر گروهی فضایی را در مقابل خود رویت می کنند که در آن می توانند توانایی ها و استعدادهای خود را یافته و یا تقویت کنند و بر اساس آن ها به تولید ایده بپردازند و افزون بر آن با روش ها و تکنیک های مختلف ایده یابی ای که بزرگان صنعت و نوآوری به کمک آن ها موفق به کسب ایده های مختلف شده اند آشنا خواهند شد.

این کارگاه برای سازمان هایی که در پی کسب ایده های فراوان و خلاقه هستند می تواند راهبردی موثر باشد و برای آنانی که تا کنون نتوانسته اند مسیر کاری خود را انتخاب کنند و یا به دنبال توسعه فعالیت های فردی و سازمانی خود هستند می تواند راهگشا باشد.

برخی از سرفصل های کارگاه:
انجام تمرین تفکر گروهی
شناسایی توانایی های فردی
روش های ساده تجاری سازی ایده
معرفی اصول شکار ایده
معرفی و تمرین تکنیک های مختلف خلق ایده
آشنایی با انوع ایده

هزینه کارگاه:
در صورت برگزاری کارگاه سازمانی، هزینه کارگاه بر اساس تعداد افراد شرکت کننده و مدت زمان کارگاه محاسبه می شود.
در صورت برگزاری کارگاه به شکل عمومی، هزینه کارگاه اعلام خواهد شد.

مکان برگزاری کارگاه:
در صورت برگزاری کارگاه سازمانی، هماهنگی و مدیریت مکان برگزاری کارگاه بر عهده سازمان درخواست کننده می باشد.

مدت زمان کارگاه:
مدت زمان این کارگاه ۴ جلسه ۲ ساعته می باشد.