پياده‌سازي جريان پايدار نوآوري در سازمان (نوآورسازي سازمان)

شرکت‌ها و سازمان‌ها براي پيروزي ماندگار، نيازمند جرياني از نوآوري‌هايي نظام‌يافته و پياپي در طول زمان هستند. روشن است اين جريان با دو سد بزرگِ ثبات و دگرگوني روبرو است. مديران براي بهره‌برداري از اين دو نيروي مخالف بايد سازماني دو منظوره بيافرينند، سازماني که به پيشواز ثبات مي‌رود ولي آزمايش چيزهاي نو و دگرگوني ناپيوسته را هم بپذيرد. اين بخش از رهيافت نوآوري (پياده‌سازي جريان پايدار نوآوري در سازمان) به دنبال ارائه دسته‌اي از ابزارهايی است که مديران را در شناسايي و پياده‌سازي جريان نوآوري و زمينه‌سازي براي ايجاد دگرگوني‌هاي انقلابي ياري رساند.
هرچند که پياده‌سازي اين وجه بسيار دشوار است اما ما فرايندي کارآمد به همراه شيوه‌هاي سازماندهي مناسب را براي دست‌يابي به اين منظور در اختيارتان قرار خواهيم داد.
پيروزي‌هاي گذشته، سازمان‌ها را از حرکت از وضع امروز به سوي پيروزي‌هاي فردا (به کمک نوآوري و دگرگون‌پذيري) باز مي‌دارد. پيروزي همچون شمشيري دو لبه است؛ کارايي کوتاه مدت مي‌تواند سد راه پذيرش چيزهاي تازه شود و تخم شکست در آينده را بيافشاند. آنچه که متضمن پیروزی های پایدار و پیاپی است تفکر استراتژیک نوآورانه مدیران و تمام همکاران سازمانی است که چکیده هدف این رهیافت رسیدن به این استراتژی و دیدگاه است.

برخي از مواردي که اين رهيافت بر آن‌ها تمرکز دارد:

 • شناسايي شبکه ارتباطي و فرهنگ جاري سازمان
 • شناسايي، تعريف و پياده‌سازي فرهنگ جديد سازمان بر اساس ساختار نوآورانه
 • راه‌اندازي و پياده‌سازي مديريت جريان نوآوري در سازمان
 • پيوند دادن چرخه فن‌آوري و جريان نوآوري
 • شناسايي، مديريت و پياده‌سازي دگرگوني‌هاي انقلابي
 • تعريف، بازتعريف و يا تقويت استراتژي سازمان براساس
 • شناسايي (دوباره) مشتريان اصلي
 • شناسايي (دوباره) ارزش‌هاي اساسي
 • شناسايي (دوباره) متغيرهاي کليدي
 • شناسايي (دوباره) خطوط قرمز
 • شناسايي (دوباره) روش‌هاي متعهدسازي کارکنان
 • شناسايي (دوباره) قطعيت‌ها و عدم قطعيت‌ها

مدت زمان اجرای فرایند:
اجرای این فرایند متکی به زمان نمی باشد زیرا پیاده سازی تفکر نوآورانه کاری زیربنایی و مستلزم ایجاد تغییرات فراوان اندیشه و کشتن استراتژی های تفکری پیشین است که نیاز به همتی بلند و گروهی دارد.
از همین موضوع می توان دریافت که تضمینی در اجرای موفقیت آمیز این فرایند وجود ندارد مگر این که همگان به این باور دست یابند که تنها راه ماندن در دنیای امروز، داشتن نوآوری است و نه بازگو کردن نواوری دیگران.

هزینه کارگاه:
هزینه کارگاه بر اساس ابعاد تغییرات سازمانی و مدت زمان پیاده سازی فرایند محاسبه می شود.