تفکر جانبي

تفکر جانبي

تعريف تفکر جانبي:
در فرهنگ آکسفرد در مقابل اين واژه مي‌خوانيم: «جست و جوي حل مسائل از طريق روش‌هاي نامتعارف و به ظاهر غيرمنطقي»

ساده‌ترين راه توصيف تفکر جانبي عبارت است از : با گودتر کردن يک چاه نمي‌توان در جاي ديگر چاهي کند.

با تفکر جانبي مي‌توانيم از بیشتر بخوانید

عملکرد ذهن

عملکرد ذهن

ذهن بعنوان سيستم سازنده قالب
ذهن يک سيستم سازنده قالب است، که اين رفتار از وظايف سلول‌هاي عصبي مغز است.
ذهن قادر است قالب‌هاي ساخته شده و آماده را که به آن عرضه مي‌شود قبول کند. اما مهم‌ترين خاصيت سيستم، توانايي خلق قالب‌هاي مربوط به خودش مي‌باشد.
سيستمي که مي‌تواند قالب‌هاي مربوط به خود را طراحي و تشخيص دهد برايش امکان ارتباط کامل با محيط نيز وجود دارد. مهم نيست که اين قالب درست است يا غلط. پس از شکل‌گيري قالب، مکانيزم گزينش بیشتر بخوانید

تفاوت تفکر جانبي و عمودي

تفاوت تفکر جانبي و عمودي

تفکر عمودي انتخاب کننده است، تفکر جانبي توليد کننده و مولد است
در تفکر عمودي درستي از اهميت برخوردار است. در تفکر جانبي پرمايگي داراي اهميت است. تفکر عمودي يک راه را با ناديده انگاشتن بيقه راه‌ها انتخاب مي‌کند. تفکر جانبي راه را بر نمي‌گزيند، بلکه راه‌هاي ديگري را جستجو مي‌کند. با تفکر عمودي مطمئن‌ترين راه نزديک به يک مسئله و بهترين نگرش به يک موقعيت انتخاب مي‌شود. با تفکر جانبي تا حد ممکن، شخص به توليد راه‌هاي متنوع مي‌پردازد. با تفکر عمودي شخص ممکن است راه‌هاي متععد را جستجو کند تا وقتي که اطمينان‌بخش‌ترين بیشتر بخوانید

کاربرد تفکر جانبي

کاربرد تفکر جانبي

۱٫ تولید ايده‌هاي جديد

ايجاد عمدي ايده‌هاي جديد همواره دشوار است. تفکر عمودي در اين راه نمي‌تواند کمک زيادي کند. در تفکر عمودي مي‌توان به اميد شانس و يا الهام نشست و يا براي موهبت خلاقيت به دعا نشست.

تفکر جانبي راه نسبتاً عمدي‌تري از آهنگ به جانب آن است.

بسياري از افراد تصور مي‌کنند که ايده‌هاي بیشتر بخوانید

تکنيک قضاوت معوق

تکنيک قضاوت معوق

هدف از تفکر، صحيح بودن نيست بلکه مؤثر بودن است. مؤثر بودن مستلزم صحيح بودن است. اما اختلاف مهمي بين دو وجود دارد. صحيح بودن به معني همواره و در تمام اوقات صحيح بودن است. اما مؤثر بودن به معني صحيح بودن صرفاً در پايان کار است.

در تفکر عمودي همواره در تمام اوقات صحيح بودن ملاک است. در هر مرحله قضاوت باجرا در مي‌آيد. شخص اجازه ندارد قالبي نادرست و غير بیشتر بخوانید

تکنيک انقسام

تکنيک انقسام

هدف ار تفکر جانبي نگرشي متفاوت بر چيزها است، تغيير ساخت قالب‌ها و ايجاد دگرگوني‌هاست.
در سيستم خاطره خودبارور کننده، ذهن تمايلي در جهت تکامل قالب‌هاي شکل پذيرفته شده دارد. قالب‌ها ممکن است توسط انبساط رشد کنند و يا دو قالب مجزا به هم بپيوندند . يک قالب بزرگ‌ واحد را به وجود آوردند. اين تمايل قالب‌ها به رشد در زيان تکلم به خوبي نمايان است. واژه‌ها که مظهر معاني بخصوص هستند به هم ملحق مي‌شوند تا موضوع جديد را بيان کنند، موضوعي که بیشتر بخوانید

نقطه آغاز و مرکز توجه

نقطه آغاز و مرکز توجه

مهمترين مشخصه ذهن به عنوان سيستم اطلاعات، توانايي آن در انتخاب است. يک چنين سيستمي مرکز توجه محدودي دارد. يک مرکز توجه محدود تنها روي قسمتي از يک اطلاعات تکيه مي‌کند. قسمتي از اطلاعات که مرکز توجه محدود به آن تکيه مي کند بدين وسيله انتخاب مي‌شود.
مرکز توجه به قسمتي از موضوع يا مسئله که مورد توجه قرار مي‌گيرد، اطلاق مي‌شود. نقطه شروع به قسمتي از بیشتر بخوانید

تکينک قلب

تکينک قلب

انقسام روش مفيدي جهت ايجاد شويه‌هاي متفاوت نگرش بر يک موضوع است اما داراي محدوديت‌هايي است. تقسيمات انتخاب شده خودشان قالب‌هاي ثابت و معمولاً استاندارد هستند. انتخاب تقسيمات يک انتخاب عمودي است که بديهي‌ترين خطوط تقسيم در آن مورد توجه واقع مي‌شود. نتيجه اين مي‌شود که تقسيمات مجدداً موضوع مبدأ را تجسم مي‌کنند. اگرچه انقسام منجر به نگرش متفاوتي به موضوع مي‌شود، انتخاب بديهي تقسيمات مانع تنوع بیشتر بخوانید

حرکت و تکنيک‌هاي آن

حرکت و تکنيک‌هاي آن

ادراکات ما عبارت‌اند از شکل‌گيري اصلي الگوها و نتيجه استفاده از آن الگوها. ادراک، دست‌اندر کار «شناخت» الگوهاي مناسب و حصول اطمينان از پيروي کردن ما از اين الگوهاست و در همين جاست که پاي داوري به ميان مي‌آيد. داوري بخش اساسي ادراک است.
يک نوع داوري هست که آگاهنه انجام مي‌شود مانند قضاوت قاضي يا تصحيح برگه امتحاني توسط آموزگار. يک نوع ديگر از داوري وجود دارد بیشتر بخوانید

انگيزه و تکنيک‌هاي ايجاد آن

انگيزه و تکنيک‌هاي ايجاد آن

انگيزه حيطه بسيار وسيعي را فرا مي‌گيرد. ما با انگيزه، نظراتي را مطرح مي‌کنيم نه به آن منظور که توصيفي از آن چه هست به دست آريم بلکه فقط به اين دليل که امکان وقوع اتفاقاتي را در ذهن‌مان فراهم کنيم.

منشأ انگيزه

انگيزه‌ها دو منشأ اصلي دارند. انگيزه‌ها ممکن است به طور اتفاقي، تصادفي يا بر اثر اشتباه رخ دهند که تاريخ نمونه‌هاي زيادي از اين بیشتر بخوانید