خوشبختی به آسانی دست یافتنی نیست؛ یافتن آن در درون خود دشوار و در جای دیگر ناممکن

خوشبختی به آسانی دست یافتنی نیست؛ یافتن آن در درون خود دشوار و در جای دیگر ناممکن

در این روایت سعی شده است دیدگاه آرتور شوپنهاور نسبت به فلسفه سعادت به طور خلاصه و فقط در آن بخش از وجودمان یعنی شخصیت آدمی بیان شود.
شوپنهاور سرنوشت آدمی را متشکل از سه مولفه می داند:
۱٫ آنچه هستیم: یعنی شخصیت آدمی به معنای تام که شامل مواردی چون سلامت، نیرو، زیبایی، خصوصیات اخلاقی، هوش و تحصیلات است.
۲٫ آنچه داریم: یعنی مالکیت آدمی بر دارایی هایش از هر نوع.
۳٫ آنچه می نماییم: یعنی نمود ما از بیشتر بخوانید