منطقه یادگیری و منطقه عملکرد

منطقه یادگیری و منطقه عملکرد

بیشتر ما در طول زندگی سعی بر هرچه بهتر انجام دادن کارهای مان داریم هر وظیفه‌ای که به عهده داریم، خانواده، دانشگاه یا هرکار دیگری. من هم به همین شکلم، بیشترین تلاش خودم را می‌کنم اما یک روز، متوجه شدم که در مواردی که بیشتر به آن ها اهمیت می‌دهم، بهتر نشدم، این‌که به‌عنوان همسر یا یک دوست یا یک حرفه‌ای یا همکار در آن زمینه‌ها پیشرفتی نکرده بودم با وجود این‌که زمان و سخت‌کوشی زیادی برای آن ها گذاشته بودم. تا زمانی که از گفتگوها و جستجوهایی که داشتم پی بردم که این ایستایی و رکود، بیشتر بخوانید