انواع نبوغ

انواع نبوغ

نوشناسي، علم شناخت تازگي، اظهار مي‌دارد که در همه چيز پنج سطح جهاني قابل حصول وجود دارد: در طبيعت، جهان، زندگي، تاريخ، آموزش و غيره. اين سطوح عبارتند از:

۱٫سطح وجودي:
در واقع اين سطح به اين موضوع اشاره دارد که اشياء بايد وجود داشته باشند يا به وجود بيايند تا اثر و اتفاقي بر آن‌ها حادث شود. اين سطح نبوغ در زنده ماندن است. نوابغ در اين سطح قادر به زنده ماندن تحت بیشتر بخوانید