آیا هوش مصنوعی بر ما غلبه می کند؟

آیا هوش مصنوعی بر ما غلبه می کند؟

شاید بیش از هر دوره دیگری از تاریخ، زندگی انسان در دو دهه اخیر  دست خوش ابزارهای ساخت دست خود بوده است. ابزارهایی که با هدف افزایش آسایش و راحتی ساخته و توسعه داده شده اند اما گاهی نوع نگاه به آن ها، آینده تاریکی را پیش روی ما به تصویر می کشاند. به نظر می رسد هر چه به آینده نزدیک تر می شویم، نقش اساسی انسان به عنوان موجودیت اصلی اجتماع کم رنگ تر شده و در نقطه مقابل ابزارهای مختلف به ویژه ابزارهای ارتباطی و مبتنی بر هوش مصنوعی ریشه ای پر نفوذ خواهند دوانید.  بیشتر بخوانید